Obchodné podmienky

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru predovšetkým kozmetických-dermatologických,lekárskych,diagnostických prístrojov,zdravotníckej a rôznej techniky,rôzneho tovaru medzi spoločnosťou POZA s.r.o. (Ďalej len “predávajúci”) a jej obchodnými partnermi (ďalej len “kupujúci”).

I. Základné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú vzťahy medzi kupujúcim a predávajúcim v oblasti predaja tovaru medzi spoločnosťou POZA s.r.o. a jej obchodnými partnermi.

Kupujúci podaním objednávky potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, ktorých neoddeliteľnú súčasť tvorí reklamačný poriadok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

Predávajúci

POZA s.r.o. IČO: 36795674, so sídlom Ludvíka Svobodu 2493/52, 058 01 Poprad, je spoločnosťou zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Prešove v oddieli: Sro, vložka číslo: 18775/P,deň zápisu: 23.6.2007, zaoberajúca sa predajom predovšetkým prístrojov,technológií,systémov a elektrotechniky ako ďalším predajcom, tak aj spotrebiteľom. Ďalšie informácie o predávajúcom sú uvedené v sekcii “Kontakty”.

Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 051/ 7721 597
fax č.: 051/ 7721 596
e-mail: pr@soi.sk

Kupujúci

Kupujúcim je spotrebiteľ alebo podnikateľ.

Spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Spotrebiteľ pri začatí obchodných vzťahov odovzdáva predávajúcemu iba svoje kontaktné údaje, nutné pre bezproblémové vybavenie objednávky, poprípade údaje, ktoré chce mať uvedené na nákupných dokladoch.

Právne vzťahy predávajúceho so spotrebiteľom výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, zákona č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, ako aj súvisiacimi predpismi, všetko v znení noviel.

Podnikateľom sa rozumie:

  •  osoba zapísaná v obchodnom registri (predovšetkým obchodné spoločnosti)
  •  osoba , ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia (živnostník zapísaný v živnostenskom registri)
  •  osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávenia na základe špecifických predpisov (sem patria napríklad slobodné povolania ako advokáti atď.)
  •  osoba, ktorá prevádzkuje poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa špecifického predspiu.

Právne vzťahy predávajúceho s kupujúcim, ktorý je podnikateľom, výslovne neupravené týmito VOP ani zmluvou medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka, v platnom znení, ako aj súvisiacimi predpismi.

Kupujúci si je vedomý, že mu kúpou produktov, ktoré sú v obchodnej ponuke predávajúceho, nevznikajú žiadne práva na používanie registrovaných značiek, obchodných názvov, firemných lôg či patentov predávajúceho alebo ďalších firiem, ak nie je v konkrétnom prípade osobitnou zmluvou dohodnuté inak.

Kúpna zmluva

Ak je kupujúcim spotrebiteľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru dodávateľom na stránky, kúpna zmluva vzniká odoslaním objednávky kupujúcim spotrebiteľom a prijatím objednávky dodávateľom. Toto prijatie dodávateľ bezodkladne potvrdí kupujúcemu informatívnym emailom na zadaný email, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.

Ak je kupujúcim podnikateľ, návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je odoslaná objednávka tovaru kupujúcim podnikateľom a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho kupujúcemu s týmto jeho návrhom.

Vzťahy a prípadné spory, ktoré vzniknú na základe zmluvy budú riešené výlučne podľa platného práva Slovenskej republiky a budú riešené súdmi Slovenskej republiky.

Zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku. Ak vznikne pre potrebu kupujúceho preklad textu zmluvy platí, že v prípade sporu o výklad pojmov platí výklad zmluvy v českom jazyku.

Uzavretá zmluva je predávajúcim archivovaná za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám. Informácie o jednotlivých technických krokoch vedúcich k uzatvoreniu zmluvy sú zrejmé z týchto obchodných podmienok, kde je tento proces zrozumiteľne popísaný. Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky ju skontrolovať a prípadne opraviť. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na webových stránkach internetového obchodu www.poza.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

Náklady na použitie komunikačných prostriedkov na diaľku (telefón, internet atď) pre uskutočnenie objednávky sú v bežnej výške, závislé na tarife telekomunikačných služieb, ktoré kupujúci používa.

II. Bezpečnosť a ochrana informácií

Predávajúci prehlasuje, že všetky osobné údaje sú dôverné, budú použité iba k uskutočneniu plnenia zmluvy s kupujúcim a nebudú inak zverejnené, poskytnuté tretej osobe a pod., s výnimkou situácie súvisiacej s distribúciou či platobným stykom týkajúceho sa objednaného tovaru (oznámenie mena a adresy dodania). Osobné údaje, ktoré sú poskytnuté kupujúcim predávajúcemu za účelom splnenia objednávky, sú zhromažďované, spracovávané a uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení. Kupujúci dáva predávajúcemu svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na účely splnenia predmetu uzatváranej kúpnej zmluvy, a to až do doby jeho písomného vyjadrenia nesúhlasu s týmto spracovaním. Kupujúci má právo prístupu k svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

III. Otváracia doba

Objednávky cez internetový obchod na adrese www.poza.sk
24h denne, 7 dní v týždni
Príjem objednávok pre expedíciu do druhého pracovného dňa po SR a ČR:
do 12:00 hod.

IV. Ceny

Všetky ceny sú zmluvné.  V on-line eshope sú vždy aktuálne a platné ceny.

V. Objednávanie

Kupujúci dostane tovar za cenu platnú v čase objednania. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami (PHE a pod). Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Kupujúci spotrebiteľ má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť so skutočnosťou, po akú dobu zostáva ponuka alebo cena v platnosti. V prípade, že sa jedná o špeciálny tovar na objednávku, alebo tovar, ktorý nie je na sklade, predávajúci kupujúcemu vopred potvrdí telefonicky / e-mailom cenu a termín dodania. Ak je kupujúcim spotrebiteľ, musí byť pri takomto tovare vopred oboznámený so skutočnosťou, že ide o tovar na objednávku, s ktorým k uzavretiu kúpnej zmluvy medzi oboma zmluvnými stranami dôjde až v okamihu upresnenie ponuky zo strany predávajúceho.

Objednávať je možné nasledujúcimi spôsobmi:

  •  Prostredníctvom elektronického obchodu na www.poza.sk (ďalej len “e-shop”)
  •  Elektronickou poštou na adrese nakup@poza.sk
  •  Osobne
  •  Telefonicky

Predávajúci odporúča kupujúcemu vykonávať objednávky cez elektronický obchod.

VI. Odstúpenie od zmluvy

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je spotrebiteľ

V zmysle ustanovenia § 12 zákona O ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z. z.) má kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia tovaru alebo od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby, pričom je nevyhnutné, aby bol v uvedenej lehote doručený list o odstúpení od zmluvy predávajúcemu. Toto právo má kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom internetu vyzdvihol osobne v priestorch výdajného miesta predávajúceho.

Tovar je kupujúci spotrebiteľ povinný vrátiť úplný, s kompletnou dokumentáciou, nepoškodený, čistý, pokiaľ možno vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade, že bude vrátený tovar nekompletný či poškodený, predávajúci može vrátenú cenu znížiť o tomu zodpovedajúcu čiastku. Peniaze budú vrátené kupujúcemu spotrebiteľovi do 15 dní od účninnosti odstúpenia  od zmluvy kupujúcim.

Predávajúci nie je povinný po uplynutí zákonom stanovej lehoty 14 dní (zákon č. 108/2000 Z.z.) prijať na reklamáciu nevyčistený alebo inak znečistený tovar nezodpovedajúci hygienickým štandardom.

Ak sa rozhodne kupujúci pre odstúpenie v tejto lehote, odporúčame pre urýchlenie vybavenia odstúpenia tovar doručiť na adresu predávajúceho spolu s priloženým sprievodným listom s prípadným dôvodom odstúpenia od kúpnej zmluvy (nie je podmienkou), s číslom nákupného dokladu a uvedeným číslom bankového účtu alebo s uvedením, či suma bude vyplatená v hotovosti alebo či bude čerpaná pre ďalší nákup.

Kupujúci berie na vedomie skutočnosť, že ak sú s tovarom poskytované darčeky, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorená s podmienkou, že ak dôjde k využitiu práva spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 12  zákona č. 108/2000 Z.z., darovacia zmluva stráca účinnosť a kupujúci je povinný spolu s vráteným tovarom vrátiť i s ním súvisiace poskytnuté darčeky.

Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne kupujúcemu kredit, ktorý na jeho žiadosť bude odoslaný na ním uvedený účet, a to najneskôr do 15 dní od účinnosti odstúpenia od zmluvy. Pri neuvedení čísla účtu je suma v rovnakej lehote automaticky pripravená na čerpanie pomocou ďalšieho nákupu alebo na vyzdvihnutie v hotovosti na základe predloženia originálneho dobropisu, ktorý je bez zbytočného odkladu po vyriešení odstúpenia od kúpnej zmluvy zákazníkovi zaslaný.

Odstúpenie od zmluvy kupujúcim, ktorý je podnikateľ
V prípade, že kupujúci je podnikateľ, môže byť kupujúcemu ponúknuté náhradné odstúpenie od kúpnej zmluvy v závislosti na stave vráteného tovaru, ušlej záruky a aktuálnej ceny vráteného tovaru. Stav tovaru je zhodnotený predávajúcim. V prípade nedohodnutia podmienok akceptovateľných pre obe strany bude tovar vrátený na náklady predávajúceho späť. Predávajúci je oprávnený účtovať kupujúcemu prípadné ďalšie vzniknuté náklady.

Pri vystavení dobropisu môže byť po kupujúcom vyžadovaný občiansky preukaz za účelom ochrany vlastníckych práv kupujúceho. Predložením OP kupujúci súhlasí so spracovaním osobných údajov podľa bodu II. (v zmysle §3 zákona 428/2002 Z.z., O ochrane osobných údajov).

VII. Platobné podmienky

a) platba vopred bankovým prevodom alebo vkladom na náš účet
b) platba prostredníctvom platobného terminálu pri prevzatí tovaru na výdajnom mieste (platobnou kartou)
c) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line)
d) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca)
e) platba na faktúru so splatnosťou (len pri splnení podmienok pre poskytnutie kreditu)

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom predávajúceho,firmy POZA s.r.o.

VIII. Dodacie podmienky

Osobný odber: Tovar môže prevziať iba kupujúci. Táto osoba sa musí dostatočne identifikovať a preukázať platným občianskym preukazom alebo platným cestovným pasom.

Zasielanie prepravnou službou – SR,ČR: 
Tovar je možné kupujúcemu zaslať prepravnou službou DPD. Podmienkou je odoslanie objednávky a jej vyfakturovanie do 12:00 hod.. Prepravca garantuje doručenie zásielky kamkoľvek do SR do 24 hodín a do ČR do 2-3 dní. Cena prepravy sa riadi podľa cenníka aktuálneho v deň objednávky.

Kupujúci, ktorý je podnikateľom, je povinný (kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľom, je tento postup odporúčaný), aby bezprostredne pri dodaní prekontroloval spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Ak takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

V prípade, že poškodenie obsahu zásielky kupujúci zistí po jeho prevzatí, je nutné do 24 hodín zaslať vypísaný zápis o poškodení na adresu nakup@poza.sk.
Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú spotrebiteľa práva vec reklamovať, dávajú však predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

IX. Záručné podmienky

Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

X. Záverečné ustanovenia

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 1. 9. 2013 a rušia predchádzajúce znenia VOP. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť tieto Všeobecné obchodné podmienky bez predchádzajúceho upozornenia.

Za spoločnosť POZA s.r.o. schválil Rastislav Zamiška, riaditeľ predaja.

Všeobecné podmienky pre využitie platobnej metódy Everifin

1. Zákazník berie na vedomie že portál www.poza.sk umožňuje uhradiť cenu za objednávaný tovar alebo službu aj prostredníctvom platobnej metódy Everifin. Platobná metóda Everifin predstavuje platobnú iniciačnú službu, na základe ktorej dôjde so súhlasom zákazníka k odoslaniu platobného príkazu na realizáciu platby príslušnej ceny za objednávaný tovar alebo službu do banky zákazníka (ďalej aj len „PIS“).

2. V prípade, ak sa zákazník rozhodne využiť pre účely úhrady ceny za objednávaný tovar alebo službu platobnú metódu Everifin, PIS pre zákazníka poskytne spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774 (ďalej len „UEC“). UEC je oprávneným poskytovateľom PIS na základe licencie od Národnej banky Slovenska č. 100-000-296-557, evidovaným v registri Národnej banky Slovenska tu: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/. Kontaktné údaje na UEC sú nasledovné:

adresa prevádzkarne: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774

e-mail: info@everifin.sk

web: everifin.sk

3. Orgánom dohľadu nad poskytovaním služby PIS spoločnosťou UEC je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Kontaktné údaje na orgán dohľadu sú:

e-mail: info@nbs.sk

telefónne číslo: 02/5787 1111

4. V prípade, ak si zákazník v súvislosti s úhradou ceny za kupovaný tovar alebo služby na portáli vyberie ako platobnú metódu Everifin, spoločnosť UEC ako poskytovateľ PIS zabezpečí automatizované vyplnenie príslušných platobných údajov (suma ceny na úhradu v eurách, variabilný symbol platby, IBAN platobného účtu predávajúceho ako príjemcu platby) do elektronického formuláru pre účely odoslania platobného príkazu banke zákazníka, v ktorej má zákazník vedený platobný účet. Zákazník potvrdí správnosť platobných údajov a súhlas s odoslaním platobného príkazu svojej banke potvrdením príslušného formulára (kliknutím na tlačidlo „.............“). Okamihom vyjadrenia súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety vzniká medzi zákazníkom a spoločnosťou UEC zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby.

5. Po vyjadrení súhlasu zákazníka s odoslaním platobného príkazu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Spoločnosť UEC ako poskytovateľ PIS predloží do zákazníkom určenej banky prostredníctvom internetu platobný príkaz na realizáciu platobnej operácie spočívajúcej v prevode finančných prostriedkov vo výške príslušnej ceny za kupovaný tovar alebo služby z určeného platobného účtu zákazníka na platobný účet predávajúceho. Od predloženia platobného príkazu banke zákazníka sa spracovanie platobného príkazu riadi podmienkami príslušnej banky zákazníka. Spoločnosť UEC nezodpovedá za výsledok spracovania platobného príkazu ani za dátum zrealizovania (vysporiadania) platobnej operácie v zmysle platobného príkazu, okrem prípadov uvedených v bodoch 11 a 12 tohto článku.

6. Pre účely autentifikácie zákazníka bude zákazník presmerovaný na internetový portál príslušnej určenej banky zákazníka, ktorá vedie príslušný platobný účet zákazníka, prostredníctvom ktorého má dôjsť ku platobnej operácii v zmysle predkladaného platobného príkazu. Autentifikáciu zákazníka (vrátane silnej autentifikácie) zabezpečí priamo banka zákazníka v zmysle predchádzajúcej vety. Samotná spoločnosť UEC v súvislosti s poskytnutím PIS nebude získavať žiadne identifikačné údaje zákazníka a nebude realizovať osobitnú autentifikáciu zákazníka.

7. Po predložení platobného príkazu banke zákazníka v zmysle bodu 4 tohto článku bude spoločnosť UEC informovať zákazníka o tom, či banka zákazníka platobný príkaz prijala alebo odmietla, a to bezodkladne po tom, ako spoločnosť UEC obdrží túto informáciu od banky zákazníka (ako poskytovateľa platobnej služby spočívajúcej vo vykonaní platobnej operácie v zmysle platobného príkazu).

8. Poskytovanie služby PIS zo strany spoločnosti UEC prostredníctvom portálu je pre zákazníka bezodplatné a spoločnosť UEC v tejto súvislosti nebude zákazníkovi účtovať akékoľvek poplatky.

9. Maximálna lehota na vykonanie PIS na základe súhlasu zákazníka je 15 dní

10. V prípade konverzie mien medzi platobným účtom zákazníka a platobným účtom predávajúceho sa použije výmenný kurz stanovený bankou zákazníka.

11. Spoločnosť UEC pri poskytovaní PIS zodpovedá za to, že v prípade, ak dôjde ku splneniu podmienok pre poskytnutie služby PIS pre zákazníka (t.j. najmä ak zákazník vyberie ako platobnú metódu pre úhradu ceny tovaru a služieb objednávaných na portáli metódu Everifin a vyjadrí súhlas s predložením konkrétneho platobného príkazu v rámci PIS, ktorú zabezpečuje spoločnosť UEC), spoločnosť UEC predloží príslušný platobný príkaz banke zákazníka ako poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet Zákazníka.

12. Spoločnosť UEC zodpovedá za to, že v rámci poskytovania PIS zákazníkovi nebude poskytovanie služby PIS ovplyvnené technickými chybami a že platobný príkaz bude príslušnej banke zákazníka predložený včas a so správnym obsahom.

13. Zákazník berie na vedomie, že samotná platobná operácia v zmysle predloženého platobného príkazu realizuje príslušná banka, ktorá pre zákazníka vedie platobný účet. Realizácia platobnej operácie sa tak riadi podmienkami príslušnej banky ako poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet zákazníka. Za úspešné, včasné a správne zrealizovanie platobnej operácie v súlade so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá jednotlivá príslušná banka zákazníka.

14. Spoločnosť UEC nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť zákazníkovi tým, že nemôže v určitom okamihu využiť službu PIS.

15. Spoločnosť UEC nie je oprávnená posudzovať, či je zákazník oprávnený uskutočňovať platobné operácie na ťarchu platobného účtu, ktorý zákazník v súvislosti s využitím platobnej metódy Everifin urči. Tieto práva zákazníka vyplývajú zo zmluvného vzťahu upravujúceho založenie a vedenie príslušného platobného účtu medzi zákazníkom a iným poskytovateľom platobnej služby (bankou zákazníka). Spoločnosť UEC vychádza pri poskytovaní PIS z predpokladu, že zákazník je oprávnený iniciovať platobnú službu na príslušnom platobnom účte. Spoločnosť UEC zároveň nebude posudzovať, či zákazník pri využívaní služby PIS koná vo vlastnom mene alebo v rámci svojho zamestnania, povolania, podnikania alebo ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca.

16. Zákazník pred udelením súhlasu na poskytnutie služby PIS potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti UEC dostupnou na webe https://www.everifin.com/sk/privacy-policy

17. Spoločnosť UEC po uskutočnení PIS na základe súhlasu zákazníka poskytne zákazníkovi:

potvrdenie o úspešnom predložení platobného príkazu od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet (banky zákazníka),

odkaz umožňujúci zákazníkovi identifikovať platobnú operáciu ako aj všetky informácie získané spolu s platobnou operáciou,

sumu platobnej operácie,

sumu všetkých poplatkov v prospech spoločnosti UEC za príslušnú platobnú operáciu (alebo informáciu, že ide o operáciu bez poplatku).

18. Zmluvné strany dohodli, že právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC alebo s touto zmluvou súvisiace sa riadia slovenským právnym poriadkom.

19. Zmluvné strany sa dohodli, že vecne a miestne príslušné na prejednávanie všetkých a akýchkoľvek sporov, ktoré môžu súvisieť so zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC vrátane jej platnosti, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

20. Zákazník je oprávnený uplatniť akúkoľvek reklamáciu služby PIS voči UEC písomne na adrese sídla UEC alebo e-mailom na e-mailovú adresu UEC uvedenú v bode 2 týchto všeobecných podmienok. Bližší postup pri uplatňovaní reklamácií voči spoločnosti UEC je upravený v reklamačnom poriadku UEC, s ktorým sa zákazník oboznámil pred vyjadrením súhlasu s poskytnutím služby PIS. Reklamačný poriadok je dostupný na webe: https://www.everifin.com/sk/return-policy

arrow_upward