Stručný prehľad možností úhrad tovaru

Existuje veľa možností ako uhradiť za nákup u nás. Vyberte si tú, ktorá vám najviac vyhovuje.

1)Úhrada tovaru vopred prevodom alebo vkladom (Faktúra)firmy. Variabilný symbol je číslo vašej objednávky!

Tovar môžete uhradiť vopred na základe proforma faktúry. Náš obchodník Vás bude kontaktovať ohľadom potvrdenia objednávky a následne Vám zašle proforma faktúru, ktorú uhradíte v prospech nášho slovenského bankového účtu (t.j. neplatíte žiadne poplatky za medzinárodné platby a pod.). Ako náhle bude platba poukázaná v prospech účtu, automaticky Vám odošleme objednaný tovar a informujeme Vás o tom emailom. V prípade, že úhrada objednaného tovaru nebude poukázaná v prospech nášho bankového účtu do 5-tich dní, objednávka bude automaticky stornovaná.

Platby prevodom | vkladom v Slovenskej republike a zo zahraničia v EUR:

Číslo účtu POZA s.r.o.: 0494 220 045|0900 Slovenská sporiteľňa

IBAN: SK54 0900 0000 0004 9422 0045

BIC: GIBASKBX

———————————————————————————————————-

 

2)Úhrada tovaru na dobierku v SR(EUR) a ČR(Kč) platba,pri prevzatí tovaru v hotovosti alebo platba platobnou kartou cez terminál u kuriéra DPD, PACKETA, Slovenská pošta v SR,ČR.

Tovar a dobierečné uhradíte kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou u kuriéra DPD, PACKETA, Slovenská pošta pri doručení tovaru na Vašu dodaciu adresu v SR a ČR.

———————————————————————————————————- 

3) Rýchly bankový prevod EU EVERIFIN

Všeobecné podmienky pre využitie platobnej metódy Everifin

1. Zákazník berie na vedomie že portál www.poza.sk umožňuje uhradiť cenu za objednávaný tovar alebo službu aj prostredníctvom platobnej metódy Everifin. Platobná metóda Everifin predstavuje platobnú iniciačnú službu, na základe ktorej dôjde so súhlasom zákazníka k odoslaniu platobného príkazu na realizáciu platby príslušnej ceny za objednávaný tovar alebo službu do banky zákazníka (ďalej aj len „PIS“).

2. V prípade, ak sa zákazník rozhodne využiť pre účely úhrady ceny za objednávaný tovar alebo službu platobnú metódu Everifin, PIS pre zákazníka poskytne spoločnosť Usability Engineering Center, s.r.o., so sídlom Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774 (ďalej len „UEC“). UEC je oprávneným poskytovateľom PIS na základe licencie od Národnej banky Slovenska č. 100-000-296-557, evidovaným v registri Národnej banky Slovenska tu: https://subjekty.nbs.sk/entity/3999/. Kontaktné údaje na UEC sú nasledovné:

adresa prevádzkarne: Mikovíniho 8, 917 01 Trnava, IČO: 46 963 774

e-mail: info@everifin.sk

web: everifin.sk

3. Orgánom dohľadu nad poskytovaním služby PIS spoločnosťou UEC je Národná banka Slovenska so sídlom Imricha Karvaša 1, 813 25 Bratislava. Kontaktné údaje na orgán dohľadu sú:

e-mail: info@nbs.sk

telefónne číslo: 02/5787 1111

4. V prípade, ak si zákazník v súvislosti s úhradou ceny za kupovaný tovar alebo služby na portáli vyberie ako platobnú metódu Everifin, spoločnosť UEC ako poskytovateľ PIS zabezpečí automatizované vyplnenie príslušných platobných údajov (suma ceny na úhradu v eurách, variabilný symbol platby, IBAN platobného účtu predávajúceho ako príjemcu platby) do elektronického formuláru pre účely odoslania platobného príkazu banke zákazníka, v ktorej má zákazník vedený platobný účet. Zákazník potvrdí správnosť platobných údajov a súhlas s odoslaním platobného príkazu svojej banke potvrdením príslušného formulára (kliknutím na tlačidlo „.............“). Okamihom vyjadrenia súhlasu v zmysle predchádzajúcej vety vzniká medzi zákazníkom a spoločnosťou UEC zmluva o poskytnutí jednorazovej platobnej služby.

5. Po vyjadrení súhlasu zákazníka s odoslaním platobného príkazu v zmysle predchádzajúceho bodu tohto článku Spoločnosť UEC ako poskytovateľ PIS predloží do zákazníkom určenej banky prostredníctvom internetu platobný príkaz na realizáciu platobnej operácie spočívajúcej v prevode finančných prostriedkov vo výške príslušnej ceny za kupovaný tovar alebo služby z určeného platobného účtu zákazníka na platobný účet predávajúceho. Od predloženia platobného príkazu banke zákazníka sa spracovanie platobného príkazu riadi podmienkami príslušnej banky zákazníka. Spoločnosť UEC nezodpovedá za výsledok spracovania platobného príkazu ani za dátum zrealizovania (vysporiadania) platobnej operácie v zmysle platobného príkazu, okrem prípadov uvedených v bodoch 11 a 12 tohto článku.

6. Pre účely autentifikácie zákazníka bude zákazník presmerovaný na internetový portál príslušnej určenej banky zákazníka, ktorá vedie príslušný platobný účet zákazníka, prostredníctvom ktorého má dôjsť ku platobnej operácii v zmysle predkladaného platobného príkazu. Autentifikáciu zákazníka (vrátane silnej autentifikácie) zabezpečí priamo banka zákazníka v zmysle predchádzajúcej vety. Samotná spoločnosť UEC v súvislosti s poskytnutím PIS nebude získavať žiadne identifikačné údaje zákazníka a nebude realizovať osobitnú autentifikáciu zákazníka.

7. Po predložení platobného príkazu banke zákazníka v zmysle bodu 4 tohto článku bude spoločnosť UEC informovať zákazníka o tom, či banka zákazníka platobný príkaz prijala alebo odmietla, a to bezodkladne po tom, ako spoločnosť UEC obdrží túto informáciu od banky zákazníka (ako poskytovateľa platobnej služby spočívajúcej vo vykonaní platobnej operácie v zmysle platobného príkazu).

8. Poskytovanie služby PIS zo strany spoločnosti UEC prostredníctvom portálu je pre zákazníka bezodplatné a spoločnosť UEC v tejto súvislosti nebude zákazníkovi účtovať akékoľvek poplatky.

9. Maximálna lehota na vykonanie PIS na základe súhlasu zákazníka je 15 dní

10. V prípade konverzie mien medzi platobným účtom zákazníka a platobným účtom predávajúceho sa použije výmenný kurz stanovený bankou zákazníka.

11. Spoločnosť UEC pri poskytovaní PIS zodpovedá za to, že v prípade, ak dôjde ku splneniu podmienok pre poskytnutie služby PIS pre zákazníka (t.j. najmä ak zákazník vyberie ako platobnú metódu pre úhradu ceny tovaru a služieb objednávaných na portáli metódu Everifin a vyjadrí súhlas s predložením konkrétneho platobného príkazu v rámci PIS, ktorú zabezpečuje spoločnosť UEC), spoločnosť UEC predloží príslušný platobný príkaz banke zákazníka ako poskytovateľovi platobných služieb, ktorý vedie platobný účet Zákazníka.

12. Spoločnosť UEC zodpovedá za to, že v rámci poskytovania PIS zákazníkovi nebude poskytovanie služby PIS ovplyvnené technickými chybami a že platobný príkaz bude príslušnej banke zákazníka predložený včas a so správnym obsahom.

13. Zákazník berie na vedomie, že samotná platobná operácia v zmysle predloženého platobného príkazu realizuje príslušná banka, ktorá pre zákazníka vedie platobný účet. Realizácia platobnej operácie sa tak riadi podmienkami príslušnej banky ako poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet zákazníka. Za úspešné, včasné a správne zrealizovanie platobnej operácie v súlade so zákonom č. 492/2009 Z. z. o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zodpovedá jednotlivá príslušná banka zákazníka.

14. Spoločnosť UEC nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá by mohla vzniknúť zákazníkovi tým, že nemôže v určitom okamihu využiť službu PIS.

15. Spoločnosť UEC nie je oprávnená posudzovať, či je zákazník oprávnený uskutočňovať platobné operácie na ťarchu platobného účtu, ktorý zákazník v súvislosti s využitím platobnej metódy Everifin urči. Tieto práva zákazníka vyplývajú zo zmluvného vzťahu upravujúceho založenie a vedenie príslušného platobného účtu medzi zákazníkom a iným poskytovateľom platobnej služby (bankou zákazníka). Spoločnosť UEC vychádza pri poskytovaní PIS z predpokladu, že zákazník je oprávnený iniciovať platobnú službu na príslušnom platobnom účte. Spoločnosť UEC zároveň nebude posudzovať, či zákazník pri využívaní služby PIS koná vo vlastnom mene alebo v rámci svojho zamestnania, povolania, podnikania alebo ako štatutárny orgán právnickej osoby, jej prokurista alebo zástupca.

16. Zákazník pred udelením súhlasu na poskytnutie služby PIS potvrdzuje, že sa oboznámil s informáciou o spracúvaní osobných údajov zo strany spoločnosti UEC dostupnou na webe https://www.everifin.com/sk/privacy-policy

17. Spoločnosť UEC po uskutočnení PIS na základe súhlasu zákazníka poskytne zákazníkovi:

potvrdenie o úspešnom predložení platobného príkazu od poskytovateľa platobných služieb, ktorý vedie platobný účet (banky zákazníka),

odkaz umožňujúci zákazníkovi identifikovať platobnú operáciu ako aj všetky informácie získané spolu s platobnou operáciou,

sumu platobnej operácie,

sumu všetkých poplatkov v prospech spoločnosti UEC za príslušnú platobnú operáciu (alebo informáciu, že ide o operáciu bez poplatku).

18. Zmluvné strany dohodli, že právne vzťahy vzniknuté zo zmluvy o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC alebo s touto zmluvou súvisiace sa riadia slovenským právnym poriadkom.

19. Zmluvné strany sa dohodli, že vecne a miestne príslušné na prejednávanie všetkých a akýchkoľvek sporov, ktoré môžu súvisieť so zmluvou o poskytnutí jednorazovej platobnej služby medzi zákazníkom a UEC vrátane jej platnosti, sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

20. Zákazník je oprávnený uplatniť akúkoľvek reklamáciu služby PIS voči UEC písomne na adrese sídla UEC alebo e-mailom na e-mailovú adresu UEC uvedenú v bode 2 týchto všeobecných podmienok. Bližší postup pri uplatňovaní reklamácií voči spoločnosti UEC je upravený v reklamačnom poriadku UEC, s ktorým sa zákazník oboznámil pred vyjadrením súhlasu s poskytnutím služby PIS. Reklamačný poriadok je dostupný na webe: https://www.everifin.com/sk/return-policy

arrow_upward